کارگاه شعر و نظریه‌ی ادبی

تماس بگیرید

کارگاه شعر و نظریه‌ی ادبی
شمس آقاجانی

پنجشنبه‌ها ساعت سه تا شش عصر
هشت جلسه