طراحی صحنه‌ی سینما

۰ تومان

دوره به پایان رسیده است

طراحی صحنه‌ی سینما
با امیرحسین قدسی

توضیحات

کارگاه تئوری/عملی
با اخذ گواهی‌نامه‌ی رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد

طراح صحنه کیست؟
طراحی صحنه چیست؟
راه ها و رو شهای طراحی فیلم
روش شناسی شیوه ی برخورد با هر فیلم
طراحی صحنه و فضای بومی یا جغرافیای بومی
نسبت طراح-متن-کارگردان
دیالوگ طراح-متن-کارگردان
شهرک سینمایی/تولید بزرگ
رابطه ی بازار و طراح
تصویرسازی متن
مدیریت تولید و مستندسازی پروسه ی طراحی