نمایش رادیویی از متن تا اجرا

نمایش رادیویی از متن تا اجرا
با مجید حمزه

توضیحات

  • تنظیم متن
  • بازیگری
  • کارگردانی
  • بکارگیری پرسپکتیو
  • کاربا میکروفون
  • چگونگی بکارگیری موسیقی و افکت در نمایشهای رادیو یی.