کارگاه تئوری ژانرهای سینمایی

کارگاه تئوری ژانرهای سینمایی
با حسن حسینی

توضیحات

آشنایی با مطالعات ژانر، نقد و نظریه، مفاهیم و اصطلاحات، زیرمجموعه ها، تحول تاریخی تئوری ژانر، بررسی مصادیق و چگونگی بهره گیری از این تئوری به مثابه ی ابزار انتقادی از موضوعاتی است که در این دوره به آن پرداخته می شود