باشگاه فیلم (دوره‌ی پنج‌تایی)

60 تومان

نمایش، نقد و تحلیل فیلم
با خسرو دهقان

توضیحات

دوره‌ی پنج‌تایی
جمعه‌ها ساعت چهار عصر
لطفا دقایقی قبل از شروع جلسه در پارد باشید

شما شاید این را هم دوست داشته باشید