اکران ، نقد و تحلیل فیلم «نازارین»

15 تومان

نمایش ، نقد و بررسی فیلم «نازارین»
با خسرو دهقان

جمعه ۲۰ دی‌ماه ساعت ۱۶

بهای بلیت: ۱۵ هزار توما

خرید کنید اطلاعات بیشتر