تمامی دوره‌های آموزشگاه پارد را میتوانید در اینجا مشاهده کنید.

 

۲۰ هزار تومان
۴۶۰ هزار تومان
۴۴۰ هزار تومان
۴۰۰ هزار تومان
۳۵۰ هزار تومان ۲۸۰ هزار تومان
۴۵۰ هزار تومان ۳۵۰ هزار تومان